Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle trainingsactiviteiten, bijeenkomsten, workshops en lezingen van de Bespiegeling.

 1. Inschrijving voor een van de activiteiten van de Bespiegeling geschiedt door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Door inschrijving geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

 2. Het cursusgeld voor particulieren mag, in overleg met De Bespiegeling, in 4 termijnen betaald worden. Elk termijn dient voor aanvang van die betreffende termijn betaald te zijn. Voor bedrijven geldt betaling in één keer.

 3. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht.

 4. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering binnen dertig dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, verhoogd met € 35,- administratiekosten. Bij annulering bij de start van de activiteit wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, verhoogd met € 35,- administratiekosten.

 5. In overleg met de Bespiegeling is het toegestaan dat een andere deelnemer de plaats van de ingeschrevene inneemt. Dit moet voor aanvang van de training geregeld te zijn.

 6. Tussentijds stoppen met een activiteit is alleen mogelijk bij ernstige ziekte of calamiteit. In overleg met het instituut kan dan teruggave van een gedeelte van het betaalde bedrag plaatsvinden.

 7. Van het door de Bespiegeling ontwikkelde cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de Bespiegeling mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

 8. De Bespiegeling behoudt zich het recht voor om de groepssamenstelling, trainingslocatie, lesdagen en aanvangstijden zowel vooraf als tussentijds te wijzigen.

 9. De Bespiegeling is, bij monde van haar trainer/coach, gerechtigd om te besluiten dat - voor een ongestoorde voortgang van de activiteit of voor de deelnemer zelf - de deelnemer de activiteit niet langer kan volgen. De redenen hiervoor zullen met de deelnemer worden besproken. In geval van uitsluiting van de verdere activiteit wordt het betaalde cursusgeld verrekend op grond van het aantal gevolgde lessen.

 10. De Bespiegeling stelt bij monde van haar trainer/coach de regels vast die op de locatie(s) in acht genomen dienen te worden. Deze regels worden bij de start van de opleiding kenbaar gemaakt aan de deelnemers.

 11. De Bespiegeling en de trainer/coach zijn nimmer aansprakelijk voor door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van een activiteit en/of het voortijdig beeïndigen ervan, ongeacht de oorzaak.

 12. De Bespiegeling en de trainer/coach zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de studenten op de trainingslocatie(s).

 13. De Bespiegeling en de trainer/coach zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die door de student is toegebracht aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan schade van de trainingslocatie(s).